Акредитація МОН України за IV рівнем. Ліцензія Серія АЕ № 636068 від 10.03.2015р.

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

зі спеціальності 8.02020201 «ХОРЕОГРАФІЯ (за видами)»

Галузь знань – «Мистецтво»

на основі базової вищої освіти

Фахове випробування для вступу в магістратуру передбачає виявлення науково-теоретичних та системно-практичних здібностей абітурієнтів в галузі хореографічного мистецтва, яке проводиться на базі Європейського університету за програмою, розробленою Інститутом шоу-бізнесу і затвердженою ректором.

Абітурієнти мають добре володіти тілом, мати знання з методики та практики роботи з хореографічним колективом, вільно орієнтуватися в науковій інформації з педагогіки, психології, історії та теорії культури і мистецтва.

Фахове випробування складається з теоретичної частини, яка проводиться в формі співбесіди. До співбесіди абітурієнти мають змогу підготуватися за вказаним переліком проблемно-теоретичних питань. Виконання всіх завдань фахового випробування демонструє професійну придатність абітурієнта до навчання за спеціальністю 8.02020201 «Хореографія», ведення науково-дослідної роботи, творчого застосовування в практичній діяльності досягнень науково-мистецького прогресу.

Зміст, структура та критерії оцінювання

Зміст фахового випробування (співбесіда) визначається професійними нормами хореографічного мистецтва та основними вимогами професійно-педагогічної діяльності балетмейстера-постановника, балетмейстера-репетитора, викладача фахових дисциплін у вищих навчальних закладах.

Співбесіда має на меті виявлення: науково-теоретичного рівня фахових знань абітурієнта засобами проблемного викладу інформації на задану тематику та моделювання наукової дискусії; здатності критично мислити, виявляти, досліджувати та вирішувати мистецькі проблеми за допомогою організованих наявних засобів та ресурсів; здатності займати принципову дослідницьку позицію.

Співбесіда по проблемних питаннях хореографічної культури та мистецтва:

 1. Соціально-психологічна проблематика в хореографічному мистецтві.
 2. Синтез мистецтв в хореографії.
 3. Експериментальна хореографія як основа перформансу.
 4. Втілення національної обрядовості засобами хореографії.
 5. Творчість П.Вірського, фундатора українського народно-сценічного танцю.
 6. Жанри українського хореографічного мистецтва в сучасній хореографічній творчості.
 7. Організаційні форми хореографічних колективів України (театри, ансамблі, спортивно-танцювальні клуби та ін.).
 8. Хореографічні театри України та специфіка їх становлення(балетні театри, театри танцю).
 9. Виразні засоби хореографічного мистецтва.
 10. Акторська майстерність в професійній діяльності танцівника.
 11. Стилі хореографічного мистецтва в сучасній хореографічній культурі.
 12. Дослідження творчості професійних хореографічних колективів.
 13. Твори різних видів мистецтва як першоджерело хореографічного спектаклю (постановки).
 14. Літературне першоджерело та творчий задум балетмейстера.
 15. Соціальні проблеми в хореографічних постановках.
 16. Вплив творів образотворчого мистецтва на створення хореографічних образів.
 17. Формування фахового світогляду балетмейстера.

Результати фахового випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання середнього балу документа (додатка до документа) про базову вищу освіту.

До участі у фаховому випробуванні та у конкурсному відборі не допускаються: 1) особи, які без поважних причин не з’явилися у визначений розкладом час; 2) особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня; 3) особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аппиньянези Р. Знакомьтесь: постмодернизм/. Р.Аппиньянези, К.Гэррет.- С.-Петербург: Академический проект, 2004 - 176 с.
 2. Берегова О.М. Комунікаційні аспекти культурної політики незалежної України/О.М. Берегова// Культура і сучасність.-2004.- №2.-С.49-58.
 3. Великие мюзиклы мира // М.:ОЛМА-ПРЕСС.-2002.-704 с.
 4. Верховенко О. Танцювальні «меридіани» на «екваторі» українського мюзиклу / О. Верховенко // Кіно. Театр.- 2010.- № 1.- с.12-14
 5. Веселовська Г. Театр за законами бізнесу. Перші кроки/Ганна Веселовська//Кіно. Театр.-2007.-№ 3.-с.9-10.
 6. Ветлицына И.М. Мюзикл в России. Мода? Бизнес? Театр? /И.М.Ветлицына// Обсерватория культуры.-2004.-№1.-с.73-77.
 7. Екатерининская А. Репертуарный театр и антреприза/Анна.Екатерининская//Сцена.-2008.-№ 2.-с.41-43.
 8. Загребин С.С. Массовая культура и современный театральный процесс/ С.С. Загребин.-2008.-№ 7.-с.67-69.
 9. Зверева В.В. Современная массовая культура / В.В Зверева // Обсерватория культуры.-2004.-№1.-с.112-119.
 10. Колногузенко Б.М. Хореографічне Кримський С. Деякі універсалії української культури / С.Кримський // Укр. культура.- 2003. - № 1. -с.6-7.
 11. Крюкова Т. Постмодернистский театр как художественный код / Татьяна Крюкова // Соврем. драматургия.-2006.-№ 2.-с.202-211.
 12. Липков А.И. Проблемы художественного воздействия: принцип «аттракциона»/. А.И. Липков М: Наука.-1990.- 236 с.
 13. Культурология ХХ век: энциклопедия .- СПб., 1998.-т.1,2.
 14. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. — М.: Ин-т философии Рос. Акад. наук, 2000.— 290 с.
 15. Махлина С. Семиотика культуры и искусства: Словарь – справ.: В 2-х кн. / С. Махлина. — 2-е изд., расш. и испр. — СПб.: Композитор, 2003. — Кн.1. — 268 с; Кн. 2. — 340 с.
 16. Пави П. Словарь театра/ Патрис Пави Пер с фр.-М.; Прогресс, 1991.- 504 с., ил.
 17. Разлогов К.Э. Глобализация массовой культуры и культурное разнообразие/ К.Э. Разлогов // Обсерватория культуры.-2004.-№1.-с.18-31.
 18. Рашкофф Дуглас. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на наше сознание/ Дуглас Рашкофф. – М:. Ультра. Культура; 2003.- 363 с.
 19. Рыбчак А.В. Постмодерн как актуальная эстетическая проблема/ А.В. Рыбчак // Вестник Академии русского балета.СПб.-2009.- №1.-с.187- 203.
 20. Сабинина мистецтво: Зб. статей. Методичні матеріали для підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом «Хореографія» /Б.М. Колногузенко. – Х.: ХДАК.2008. – 224 с.
 21. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття/ Н.М. Корнієнко. Факт.:К., 2000.-160 с.
 22. М. Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке/ М.Сабинина: Монография. - М.: Композитор, 2003.-328 с.
 23. Словарь искусств Хатчинсона = The Hatchinson Dictionary of the arts. — М: ТОО «Внешсигма», 1996. — 534 с.
 24. Станішевський Ю. Танець у менталітеті нації / Юрій Станішевський // Музика. — 1997. — № 3. — трав.-черв. — С. 21–22.
 25. Сто великих режиссеров/ Автор – сост. Мусский И.А.- М.: Вече, 2004.- 480 с.
 26. Угаров М.[Монологи о театре] / М Угаров, М. Курочкин Н. Ворожбит[// Нове мистецтво.—2007.—№4.—с.18-19.
 27. Фатеева Н.А. Арт-рынок как провокация искусства /Н.А. Фатеева // Вопросы культурологии.- 2008.-№7.-с.49-50.
 28. Флиер А.Я. Постмодерн как поиск новой культуры/ А.Я. Флиер //Вестник МГУКИ.-2006.-№ 3.-с.5-10.
 29. Чепалов О. І. Хореографічні засади дослідження танцю (за методикою лабанівського центру) / Олександр Чепалов // Культура України: Зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — Вип. 15: Мистецтвознавство. — С. 161–170.
 30. Чепалов О.І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія / О.І. Чепалов; Харк. держ. акад. культури.—Х.: ХДАК, 2007.—344 с., ил.
 31. Чепалов Александр. Все мы-персонажи в поисках автора. “Театр.doc.” на фронтах борьбы с гламуром/ Александр Чепалов / Зеркало недели.-2007.-№2.-2 января.-с.17.
 32. Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.): Моногр.: В 2-х т. / В.М. Шейко. — Х.: "Основа", 2001 . Т. 1— 518 с.; Т. 2 — 398 с.
 33. Якубова Н. Вербатим: дословно и дотекстуально/ Н.Якубова //Театр.-2006.-№4.-с.38-.
 34. Яндаров Э.У. Влияние глобализации на культуру и ценности человека //CREDO NEW. Теоретический журнал.— 2005.— № 4: http: // сulture/ credo/ archives.html. — Загол. з екрану.